VOP Perla

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k programu PERLA

Smlouva o členství v programu LA Schola PERLA (dále jen „PERLA“) mezi

Mentorka, s.r.o.
se sídlem Kaprova 42/14,
Staré Město, Praha 1, 110 00,
Česká republika
IČO: 109 55 011
platce DPH
zapsaná u OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351293
zastoupená Adélou Stolaříkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „Adéla Sen“)

a Mentor Consult s.r.o.
se sídlem Hurbanova 3062/33C,
Kysucké Nové Mesto, 024 01,
Slovenská republika
IČO: 54173400
neplatce DPH
zapsaná u OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 78345/L
zastoupená Mgr. Ľudmilou Brodňanovou Hoosovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „Ludmila Hoosová“)

Kontaktní údaje: e-mail: sme@laschola.online telefon: +420 603 823 496 web: laschola.online

(dále jen „poskytovatel“)

a účastníkem programu PERLA

(dále jen „účastník“)

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, protože se jedná o závaznou právní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout půl roční členství v online programu PERLA a závazek účastníka uhradit sjednanou odměnu za účast v programu.

2. Online program PERLA zahrnuje:

  • 1x individuální vstupní online strategická konzultace v trvání do 90min
  • 12 skupinových mentoringových online setkání s Adélou Sen nebo s Ludmilou Hoosovou
  • 6x individuální setkání v trvání max 30 min. s Adélou Sen, Ludmilou Hoosovou nebo jinou členkou týmu LA Schola
  • 1x půl roční členství v členské sekci k programu
  • 1x půl roční členství v soukromé skupině na platformě Facebook (nebo jiné platformě), které může být dle uvážení poskytovatele zrušeno

bonusy při včasném nákupu:

  • 1x výstupní online strategická konzultace v trvání do 90min
  • 2x skupinové čistíci energetické setkání

(dále jen „program“)

 

II. Platba členství

1. Výše odměny za členství (dále jen „odměna“), stejně jako platební podmínky jsou stanoveny na webové adrese objednávky programu, splatnost je stanovena na faktuře k objednávce programu.

2. Částka za tento online program je nevratná. Tento program nemá žádné podmínky vrácení peněz. Rozhodnutím o vstupu do tohoto programu se účastník zavazuje zaplatit celou částku.

3. Na výši odměny nemá vliv absence účastníka v programu. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud se během programu rozhodne z programu vystoupit a nadále se neúčastnit, nemá tato skutečnost vliv na úhradu odměny. Stejně tak na výši odměny nemá vliv, zda účastník aktivně využívá své členství v programu.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud účastník neuhradí sjednanou odměnu ve smluvené době, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se výši sjednané odměny.

5. V případě placení částky za program na splátky a prodlení s jednotlivou splátkou ztrácí Účastník výhodu splátek a splatnou se stává celková cena programu dle výše splátek x počet splátek.

6. Neuhrazení smluvené odměny je porušením povinnosti účastníka, jež může mít za následek vyloučení z programu. Dále vzniká účastníkovi povinnost uhradit poskytovateli veškeré náklady, které mu tím způsobil.

7. Neuhradí-li účastník sjednanou odměnu ve sjednaném termínu, může poskytovatel účastníkovi znemožnit využívání služeb poskytovatele, a to až do doby, kdy účastník sjednanou odměnu uhradí. Nezaplacení odměny ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může poskytovatel od této smlouvy odstoupit za předpokladu, že účastník odměnu neuhradil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytovatel stanoví. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani nároků, které vznikly do dne odstoupení od smlouvy.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby v rozsahu programu.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat účastníkem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

3. Poskytovatel se zavazuje v případě, že součástí programu jsou online setkání s průvodci, ohlásit termín setkání vždy alespoň 24 hodin předem.

4. Poskytovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Účastník se zavazuje uhradit odměnu v souladu s ustanovením článku II. této smlouvy.

6. Smluvní strany sjednávají výslovné vyloučení ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku pro odstoupení od této smlouvy, a to z důvodu omezeného počtu míst v programu „PERLA“ a vyhrazení kapacity přímo pro Účastníka, kdy současně při úhradě první splátky získává Účastník přístup do členské sekce a k podstatnému množství vzdělávacích informací z programu „PERLA“.

7. Účastník akceptací této smlouvy formou objednávky programu závazně a jednoznačně potvrzuje svou vůli být touto smlouvou vázáný a absolvovat program „PERLA“ vč. úhrady plné ceny programu „PERLA“ jednorázově nebo ve 1 + 6. splátkách s navýšením ceny.

8. Účastník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem.

9. Účastník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu jakož i záznamy společných setkání pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro účastníka.

10. Poskytovatel je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu programu, nepřiměřené chování vůči průvodci nebo ostatním účastníkům programu, atp.) vyloučit z účasti v programu nebo v jeho části. V případě vyloučení účastníka z programu nebo jeho části nemá účastník nárok na vrácení již zaplacené odměny.

11. Účastník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je účastník odpovědný v plném rozsahu.

12. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním, obchodním nebo finančním rozvoji účastníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci účastníka v oblasti duševního, obchodního a finančního rozvoje. Poskytovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat účastníkem. Členství v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

13. Účastník se zavazuje nešířit interní informace o ostatních účastnicích programu či průvodcích dále třetím stranám.

IV. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. po dobu trvání programu, a to 6 měsíců.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni v dohodě uvedeném nebo odstoupením od smlouvy v případech v této smlouvě uvedených. Ve výjimečných případech (jako například dlouhotrvající nemoc, apod.) může poskytovatel přistoupit k dohodě o ukončení smlouvy s uplatněním storno poplatku ve výši 50% z celkové ceny programu (vzhledem k objemu čerpaných služeb, k administrativní zátěži s ukončením smlouvy, jakož i vzhledem ke garantovanému místu v programu), a to nejpozději do jednoho měsíce od vstupu do programu.

3. Účastník v případě, že je spotřebitel, má podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Pokud však účastník zahájí odběr služeb a elektronického obsahu již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka služeb a elektronického obsahu byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti plnou úhradou odměny za členství, popř. úhradou první splátky odměny.

2. Platnost veškerých změn a doplňků této smlouvy je vázána na formu písemného dodatku podepsaného smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

4. Smluvní strany si vzájemně ujednaly, že veškerá běžná korespondence bude mezi smluvními stranami vyřizována primárně prostřednictvím e-mailu. Veškeré písemnosti, kde je nezbytné prokazatelné doručení, budou doručovány smluvní straně primárně e-mailem, přičemž za doručenou se považuje v okamžiku doručení potvrzení o doručení druhé smluvní straně, anebo doporučeným dopisem s doručenkou na adresu dle fakturačních údajů obou smluvních stran, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiné formě doručování. Za doručení dle věty třetí tohoto ustanovení této smlouvy se považuje prokazatelné odeslání, tedy předání písemnosti, doporučené odeslání, odeslání s dodejkou, potvrzení o pročtení e-mailu. Za den doručení se v pochybnostech vždy považuje třetí den ode dne předání předmětné písemnosti držiteli poštovní licence.

5. Smluvní strany prohlašují, že účastník v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, vědomě, dobrovolně a pravdivě poskytuje poskytovateli své osobní údaje uvedené v této smlouvě. Smluvní strany dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 výslovně uděluje souhlas poskytovateli s poskytováním svých osobních a kontaktních údajů třetím osobám, a to v rozsahu zajištění plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy.

6. Není-li ujednáno výslovně něco jiného, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

7. Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci nebo Slovenskou obchodní inspekci.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné počínaje dnem 01. 8. 2023.